• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1425 รายการ
 /  ชี้แจงข้อสอบถามประกวดราคา การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  การจ้างจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จังหวัดภูเก็ต ปี 2565  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างปรับปรุงระบบ CCTV  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  บำรุงรักษาระบบ Business Intelligence (BI)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
23 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลาง /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ขาว-ดำ) สำหรับ สำนักงานสาขา ระยะเวลา 3 ปี  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
21 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างผู้ให้บริการสิทธิ์การใช้งาน Microsoft EA Program  โดยวิธีคัดเลือก 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 29A   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  การจ้างตรวจประเมินเทียบกับข้อกำหนดตามมารตฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 (Gap Analysis)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  เช่าบริการเครื่องมัลติฟังก์ชั่นสี สำหรับ บสส.สำนักงานใหญ่ ระยะเวลา 3 ปี   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
17 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูล (Data Center)  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวน /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย  โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  ซื้อกระดาษ A4   โดยวิธีe-market 
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  กระบวนการออกหุ้นกู้ของ บสส. ประจำปีงบประมาณ 2565    
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /  จัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    
วันที่ประกาศ
14 มิ.ย. 2565
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา /  จ้างปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพของ บสส.   โดยวิธีe-bidding 
วันที่ประกาศ
8 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จัดซื้อเครื่อง iPAD พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
8 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก /  ซื้อเครื่อง iPAD พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา /  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ (GIS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ประกาศ
6 มิ.ย. 2565