ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ SAM ตามที่ได้รับอนุมัติจาก SAM และตามรายละเอียดการให้บริการที่ SAM กำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. คำนิยาม
“SAM” หมายความว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

“บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เว็บไซต์ www.sam.or.th, LINE Official SAM NPA, LINE Official เพื่อนแท้แก้หนี้, SAM Smile Application รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ SAM จะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า

“ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้ขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ SAM

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่ SAM หรือที่ SAM ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น

“เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่ SAM กำหนดเพื่อการทำรายการ

“ข้อตกลงและเงื่อนไข” หมายความว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)

“รหัสประจำตัว” หมายความว่า Login Name หรือ User name, รหัสผ่าน (Password), รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ SAM เป็น ผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็น ผู้กำหนดเองก็ตาม

“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาดซึ่ง บสส. ได้จัดการระมัดระวังตามมาตรฐานแล้ว เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของ SAM หรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรืปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่าง ๆซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ SAM ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

“LINE” หมายความว่า บัญชีซึ่งผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนขอใช้บริการบนระบบปฎิบัติการ LINE Application กับผู้ให้บริการ LINE Application (คือ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการแทนด้วย)

“คุกกี้” หมายความว่า ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
SAM เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลบริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่ใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ SAM ต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง SAM กับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถออกจากการใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บสส.

 1. การเข้าใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SAM ได้ กรณีท่านไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม และ/หรือขอรับการติดต่อกลับจาก SAM เป็นต้น ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ SAM SAM สามารถดำเนินการปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่ใช้งานในบริการอิเล็กทรอนิกส์ การดูเนื้อหาต่าง ๆ และอื่น ๆ โดย SAM จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ SAM ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น

 1. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว
  • 4.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลส่วนบุคคล ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว
  • 4.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่SAM กำหนด
  • 4.3 กรณีที่รหัสประจำตัว และ/หรือเครื่องมือเพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ ชำรุด สูญหาย และ/หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง และ/หรือ ขอระงับธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ ขออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวทันที
  • 4.4 ผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนพิสูจน์และยืนยันการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่ SAM กำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ใช้บริการให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ SAM รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี
  • 4.5 ผู้ใช้บริการรับรองว่ารูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์เครื่องหมายและ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขอใช้บริการและ/หรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิโดยชอบในการนำมาใช้เพื่อการดังกล่าวและหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่ SAM อันเนื่องมาจากการนำรูปภาพ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและ/หรือข้อมูลใดๆ ดังกล่าวมาใช้กับระบบของ SAM ผู้ขอใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ SAM ทั้งสิ้น
 1. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริการอิเล็กทรอนิกส์
  • 5.1 Firewall : SAM ติดตั้ง Firewall หลายชั้นซึ่งทำหน้าที่ปกป้องระบบของ SAM และข้อมูลของท่าน เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้สามารถเข้าระบบหรือเข้าถึงข้อมูลได้
  • 5.2 Data Encryption : SAM ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลไม่ให้ผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้งานได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • 5.3 Anti-virus: SAM ได้มีการติดตั้ง Anti-Virus Software บนเครื่อง Server และเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของ SAM เพื่อป้องกันไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพและอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ
 1. คำสงวนสิทธิ
SAM จัดให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการบริการของ SAM โดย SAM ขอสงวนสิทธิดังนี้
 • 6.1 ไม่ให้คำรับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในบริการอิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้ง หากท่านไม่แจ้งให้กับ SAM ทราบ ให้ถือว่าท่านตกลงยอมรับว่าข้อมูลที่แจ้งเป็นจริงและถูกต้องแล้ว โดย SAM จะไม่รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
 • 6.2 แก้ไขปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในบริการอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตามการเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • 6.3 ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 • 6.4 เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ SAM อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของ SAM นั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจาก SAM แต่อย่างใด SAM ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ SAM
 1. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
SAM เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนระบบของ SAM อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก SAM เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

 1. การติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว
บรรดาเอกสารหรือหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ SAM ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที่อยู่ และ/หรือสำนักงาน และ/หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้แจ้งไว้กับ SAM ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามหรือส่งไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และ/หรือสำนักงานและ/หรือที่ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่อยู่และ/หรือสำนักงานถูกรื้อถอนไปและ/หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรือยกเลิกโดยผู้ขอใช้บริการไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ SAM ก็ดีหรือส่งไม่ได้เพราะหาที่ตั้งที่อยู่และ/หรือสำนักงานและ/หรือที่ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ โดยชอบแล้วและให้ถือว่าเอกสารหรือหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ได้ส่งโดยชอบแล้ว

 1. การใช้บริการเว็บไซต์
  • 9.1 คุกกี้ (cookie)
SAM อาจใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่อาจมีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ SAM เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ SAM และประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ รวมถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย
 • 9.2 ลิงก์บุคคลที่สาม
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก เว็บไซต์ของ SAM อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ SAM อีกทั้ง SAM ยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทาง SAM แต่อย่างใด ทั้งนี้ SAM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ SAM ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

 1. เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลทรัพย์สินรอการขายผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
  • 10.1 เนื้อหา ข้อความ ตัวเลข ข้อมูล และส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้ง เงื่อนไขใด ๆ ที่ปรากฏในบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอขายทรัพย์สินรอการขายทุกประเภทของ SAM และ มิใช่เป็นการเชื้อเชิญให้ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายทำคำเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย เนื่องจาก SAM เป็นเพียงผู้ให้บริการข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินรอการขายของ SAM เท่านั้น
  • 10.2 ทรัพย์สินรอการขายรายการที่ SAM จะนำออกเพื่อเสนอขาย เป็นการเสนอขายตามสภาพของทรัพย์ ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์หรือไม่ก็ตาม SAM มิได้รับรองถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของทรัพย์ แนวเขต จำนวนเนื้อที่ และสภาพของทรัพย์ ตลอดจนมิได้รับรองถึงความถูกต้องตรงกันกับรายการ ข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดใดๆ ของทรัพย์ที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารอื่นใด รวมถึง SAM มิได้ให้คำรับรองและไม่รับผิดชอบ ถึงการที่ทรัพย์สินใดๆ ที่ SAM จะนำออกเสนอขาย ปราศจากการถูกเวนคืน ถูกบุกรุก หรือถูกรอนสิทธิใดๆ ดังนั้นก่อนเสนอราคาซื้อทรัพย์สิน ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ ซึ่ง SAM ถือว่าท่านได้ทราบถึงสภาพและข้อจำกัดของทรัพย์สินเพียงพอและครบถ้วนแล้ว
  • 10.3 ก่อนเสนอราคาซื้อทรัพย์สินรอการขาย ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขายที่จะซื้อ SAM ถือว่าท่านได้ทราบถึงสภาพและข้อจำกัดของทรัพย์สินรอการขายเพียงพอและครบถ้วนแล้ว
  • 10.4 กรณีที่ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายแสดงความจำนงในการซื้อทรัพย์สินรอการขาย หรือเข้าร่วมการประมูลเสนอราคา หรือ ดำเนินการอื่นใดผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ SAM ไม่รับประกันว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ และไม่รับประกันถึงความเป็นส่วนตัว และ/หรือ ความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวในระหว่างการส่งผ่านอินเตอร์เน็ต
  • 10.5 การที่ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ SAM จะถือว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลทรัพย์สินรอการขายโดยละเอียดรอบคอบ หากท่านมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก SAM ท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการซื้อทรัพย์สินรอการขายตามที่ SAM กำหนด
  • 10.6 ผู้ขอใช้บริการที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายยอมรับและตกลงว่า ข้อมูลทรัพย์สินรอการขายอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ และข้อมูลที่บรรจุ ปรากฎในบริการอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ
  • 10.7 คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน
  • 10.8 SAM ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในการเสนอขายทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกการขายทรัพย์สินรอการขายทั้งหมด หรือแต่เพียงรายการหนึ่งรายการใด หรือหลายรายการในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุของการยกเลิกหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายก่อน
  • 10.9 ห้ามผู้ขอใช้บริการหรือผู้ใด ใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฎหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎในบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก SAM แล้วเท่านั้น
 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลไทย