ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice)

 1. วัตถุประสงค์
     ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่า SAM เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านรับทราบและตกลงว่า SAM อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศความเป็น ส่วนตัว (privacy notice) เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ มีการ เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามประกาศความเป็น ส่วนตัว (privacy notice) ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

     ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice)นี้ยังบังคับใช้กับการใช้บริการทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ตลอดจน แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ SAM ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ SAM จะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้น ในอนาคต

 1. ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 1. แหล่งที่มาของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 2. 4.1 เพื่อให้ท่านได้ ทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการของ SAM ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย
  • 4.1.1 เพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการของ SAM ได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็น คู่สัญญาอยู่กับ SAM หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนทำธุรกรรม และ/หรือ บริการของ SAM (Contractual Basis) เช่น

   • เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้าทำสัญญา
   • เพื่อติดต่อท่านในการอำนวยความสะดวกการสมัครผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
   • เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของท่านในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับ บสส.
   • เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอชำระหนี้ คำร้องขอเกี่ยวกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์
   • เพื่อตอบข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
   • เพื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน
   • เพื่อเรียกชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับ บสส.
   • เพื่อดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ประกันภัย
   • เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
   • เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก บสส. หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของ บสส.

  • 4.1.2 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (Legal Obligation) เช่น

   • การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจาก หน่วยงานราชการ หรือศาล เป็นต้น
   • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมาย ล้มละลาย และกฎหมายอื่นๆ ที่ SAM จำเป็นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงประกาศและระเบียบที่ ออกตามกฎหมายดังกล่าว
  • 4.1.3 เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบธรรมของ SAM หรือของบุคคลหรือนิติบุคคล อื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น

   • เพื่อประกอบการตรวจสอบภายใน บสส.
   • เพื่อประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
   • เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
   • เพื่อบริหารการเงินและการบัญชี
   • เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การก่อการร้าย
   • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบงานต่าง ๆ ของ บสส. เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการตอบสนองความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดย คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   • เพื่อการพัฒนา จัดให้มี ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT systems) ของ บสส.
   • เพื่อรักษาความปลอดภัย เช่น บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียงจาก CCTV ผู้ติดต่อก่อนเข้าบริเวณสถานที่ของ บสส. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานใหญ่ สาขา
   • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง บสส. และ เช่น ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัด กลุ่มลูกค้า จัดการข้อร้องเรียน
   • เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือกิจกรรม เช่น กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น รวมถึง การนำบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือ เสียงไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือกิจกรรมดังกล่าว ทั้งภายในและ/หรือภายนอก บสส.
   • ดำเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บสส.
   • เพื่อการติดตามทวงถามหนี้
   • เพื่อจัดการข้อเรียกร้องและข้อพิพาท ฟ้องร้องดำเนินคดีและดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน และผู้ให้หลักประกัน การ ประเมินราคาหลักประกัน และการนำหลักประกันออกขายทอดตลาด
   • เพื่อติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับ บสส.
   • เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชุม สัมมนา
   • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การตรวจสอบทางบัญชีซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชี
   • เพื่อรับบริการจากที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นใด
   • เพื่อเก็บรักษา และแก้ไขปรับปรุงรายชื่อและสมุดรายนามของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น ปัจจุบัน
       ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ SAM อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการทำธุรกรรม และ/ หรือใช้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและท่านอาจได้รับความเสียหาย/ เสียโอกาสและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรือ SAM ต้องปฏิบัติตาม และอาจมี บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

  4.2 เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการ ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว้ (Consent) เช่น
  • 4.2.1 มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive personal data) เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิต ตามที่ปรากฏอยู่บนเอกสารระบุตัวตน ข้อมูลสุขภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรม และ/หรือนิติกรรมสัญญา หรือเอกสารประกอบการขอใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่าง ๆ

  • 4.2.2 เพื่อการดำเนินการทางการตลาด การนำส่งข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และ / หรือ บริการ สิทธิพิเศษในการ เข้าร่วมกิจกรรมที่ บสส. จัดขึ้น รวมถึงข่าวสาร คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และโปรโมชั่นที่คัดสรร อย่างเหมาะสม

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 2. SAM จะเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีดังต่อไปนี้

  • 5.1 เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกตามที่ SAM ได้รับความยินยอมจากท่าน กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
  • 5.2 เปิดเผยข้อมูลเพื่อการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการตามความประสงค์ของท่าน
  • 5.3 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
  • 5.4 เปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูล เพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล สำนักงานบังคับคดี กรมที่ดิน สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง สำนักงานเขต เป็นต้น
  • 5.5 เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ SAM มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ บริษัทผู้ดูแลทรัพย์สิน บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทสำนักงานกฎหมาย บริษัทประเมิน ราคา บริ ษั ทโฆษณา (Advertising) ประชาสั มพั นธ์ (Public Relations) และกิ จกรรมการตลาด (Marketing Activities) เป็นต้น
  • 5.6 เปิดเผยให้แก่ผู้ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวกับบริการด้าน การตรวจสอบ กฎหมาย ประเมินราคา การบัญชี และภาษีอากร บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
  • 5.7 บุคคลอื่นใดที่ให้สิทธิประโยชน์หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บสส. เช่น บริษัท ประกันภัย เป็นต้น
 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 6.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิ ที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ SAM เว้นแต่การเพิก ถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน เช่น ท่านยังมีการ ทำ ธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการจาก SAM หรือยังมีภาระหนี้/ภาระผูกพันอยู่กับ SAM เป็นต้น
  • 6.2 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ตน ไม่ได้ให้ความยินยอม โดย บสส. ต้องดำเนินการตามคำขอ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและ เอกสารประกอบการดำเนินการตามคำขอครบถ้วนแล้ว
  • 6.3 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • 6.4 สิทธิขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เมื่อ SAM สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ
  • 6.5 สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออกจากระบบ หรือขอให้ทำลาย หรือการระงับใช้ หรือการทำให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่กรณีที่ SAM ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  • 6.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
  • 6.7 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนตามที่กฎหมายกำหนด
  • 6.8 สิทธิร้องเรียน ไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในกรณีที่ SAM หรือผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล รวมทั้ งลูกจ้างหรือผู้ รับจ้างของ SAM หรือผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2.         กรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิประการใดตามข้อ 6.1 ถึง 6.7 ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถทำคำขอผ่านช่องทาง ตามที่ SAM กำหนด เมื่อ SAM ได้รับคำขอจากท่านแล้ว จะพิจารณาคำขอของท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายกำหนด

          ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการบางอย่างจาก SAM ในระหว่างที่พิจารณาหรือดำเนินการตามคำขอของท่านได้

 1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

     SAM มีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้า ทั้ งมาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measure) และมาตรการป้องกันเชิงเทคนิค (Technical Measure) มาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical measures) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับ อนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นโยบายด้าน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) เป็นต้น และ SAM ได้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

     นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของ SAM ก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วน บุคคลของลูกค้าตามข้อตกลงรักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับ SAM

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     SAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับ SAM โดยเมื่อท่านสิ้นสุด ความสัมพันธ์กับ SAM แล้ว SAM จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เท่าที่จำเป็นเพื่อ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้แจ้งแก่ท่าน หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ SAM จำเป็นต้องถือปฎิบัติ

 1. ติดต่อ SAM
หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) รวมถึงคำขอใด ๆ ที่จะใช้สิทธิของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งความประสงค์ ทางอีเมล ตามที่อยู่ หรือทางโทรศัพท์ รายละเอียด ดังนี้
 1. การบังคับใช้ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice)

ท่านตกลงและรับทราบว่าประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) นี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านทั้งหมดโดยทันที

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) นี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาล ไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น