ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ บสส. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่อวัตถุประสงค์ในการรับข่าวสาร และข้อมูลประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขายจาก บสส.


หากท่านต้องการเปลี่ยแปลงอีเมลหรือยกเลิกการรับข่าวสาร สามารถแจ้งความประสงค์โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล
และอีเมลของท่านมาที่ sales@sam.or.th
หรือ โทรศัพท์ 02 686 1888