• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การปฏิบัติงาน / การให้บริการ

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

แผนการดำเนินงาน

 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร

รายงาน/ข้อมูลเชิงสถิติ

 • รายงานประจำปี
 • รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
 • ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต