• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

SAM – ปตท ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย

SAM – ปตท ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ปตท. ในฐานะหน่วยงานของรัฐให้ได้รับการสนับสนุนข้อมูลทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ SAM อาทิ รายละเอียดทรัพย์ ภาพถ่าย  แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน ขนาดที่ดิน และข้อมูลทางกายภาพอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขาย SAM ในรายการที่ ปตท. แสดงความสนใจซื้อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของ ปตท.  โดยแนวทางความร่วมมือเพื่อการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายให้กับ ปตท. นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ  และเป็นการดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายของ SAM ทุกประการ

นายนิยต  มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการซื้อขายทรัพย์สินรอการขายครั้งนี้ เป็นโครงการนำร่องและเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งระหว่าง SAM กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โดยที่ SAM ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและเป็นแหล่งรวมทรัพย์สินรอการขาย (NPA) หลากหลายประเภทที่มีศักยภาพในทุกทำเลทั่วประเทศซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี  การนำทรัพย์สินที่มีศักยภาพเหล่านี้เสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมแล้ว  ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะนำมาซึ่งการฟื้นตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐ  SAM จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ  โดย SAM เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะนำมาซึ่งความสำเร็จ เช่นเดียวกับโครงการความร่วมมืออื่นๆ ของ SAM กับหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาแล้วหลายโครงการ

นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งสองหน่วยงาน คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ โดยจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บทบาทความร่วมมือระหว่างกันคือ SAM จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนฐานข้อมูลของทรัพย์สินรอการขาย เพื่อให้ ปตท. พิจารณาและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการซื้อขายทรัพย์สินที่เห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อจะได้ร่วมกันเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

6 มกราคม 2560

คลิกดาวน์โหลด