• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

– ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนธุรกิจ/การกำหนดกลยุทธ์องค์กร/งานด้าน MIS/งานด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 8 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
– สามารถวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจขององค์กร ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
– สามารถวางแผนและบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงธุรกิจใหม่ ตลอดจนสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
– สามารถบริหารจัดการและพัฒนาให้เกิดการนำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.