• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานกลยุทธ์องค์กร งานบริหาร ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ การสรุปประเด็นความเห็นที่ประชุม ติดตาม และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามมติการประชุม
  • มีทักษะการกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในภาพรวมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับงานกำกับการปฏิบัติงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนองาน วางแผนงาน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงาน
  • มีทักษะการบริหารจัดการทีม และภาวะผู้นำ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.