• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสัมพันธ์เสริมสร้างความผูกพัน การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาและฝึกอบรมในภาพรวม เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนงาน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งต่างๆ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • มีทักษะการนำเสนอ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะการบริหารจัดการทีม และภาวะผู้นำ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.