• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานปรับโครงสร้างหนี้ Corporate Portfolio และ Large SME Portfolio และการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกัน ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การปรับหนี้ และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน, การวิเคราะห์สถานการณ์
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน พัฒนาทีมงาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ให้คำปรึกษาแนะนำทีมงานได้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประนีประนอม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับทีมงานและผู้อื่น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
 • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.