• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์หลักประกัน การบริหารงานติดตามและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ การบริหารงานโอนสิทธิรับจำนอง-โอนสิทธิเรียกร้อง และการทำประกันภัยทรัพย์หลักประกัน NPL และ NPA ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน พัฒนาทีมงาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ให้คำปรึกษาแนะนำทีมงานได้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประนีประนอม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับทีมงานและผู้อื่น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
 • มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
 • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.