• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

 

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด สื่อสารองค์กร และ/หรือประชาสัมพันธ์ ในระดับผู้บริหารฝ่ายไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สื่อสาร และติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบดี มีความคล่องตัวในการทำงาน มีใจให้บริการ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความละเอียดรอบคอบ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
 • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.