• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหาร ฝ่ายกำกับงานคดี

– ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการบังคับคดีทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลาย หรือด้านการบริหารสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
– มีความรู้และประสบการณ์ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บรรพ 4 (การบังคับคดี) อย่างลึกซึ้ง
– มีความรู้ทั่วไปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
– มีความรู้เกี่ยวกับกับกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
– มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.