• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านการบริหาร บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรหรือด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการเงิน การธนาคาร หรือการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ
  • มีทักษะด้านการบริหาร ความคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร การเจรจา ทักษะการนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
  • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.