• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารความเสี่ยง

– ปริญญาตรี/โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 8 ปี
– มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านกระบวนการและการเปลี่ยนแปลง
– สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ วางแผน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานได้
– มีทักษะการสรุปประเด็น จัดทำ PowerPoint พร้อมนำเสนอได้
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel / PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และโน้มน้าวได้

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.