• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผนงานการตรวจสอบ

  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบ
  • สามารถประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ Analytic Thinking / Leadership / Problem Solving เป็นต้น
  • มีทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน ได้แก่ Risk Management / Business Consulting / Communication เป็นต้น
  • มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่กำกับดูแล มาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตรวจสอบภายใน และด้านกฎหมาย
  • หากมีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (CIA) หรือประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.