• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ สารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม และวิเคาะห์ข้อมูล / ระบบงาน (Data Analytic)
  • มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IT Security ชอบศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • สามารถตรวจสอบ สอบทาน และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hardware และ Software
  • สามารถออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ บสส. และของทางราชการที่กำกับดูแล มาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ และด้านกฎหมาย
  • หากมีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศรับอนุญาต (CISA,CISM,CISSP) หรือวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (CIA) หรือ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จะได้รับการพิจารณเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.