• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพย์สินรอการขาย/ การจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์ ในบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องในงานการบริหารจัดการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านการจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • มีความรู้ด้านงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรืองานก่อสร้างเบื้องต้น
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการวางแผน และการจัดระบบงาน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความอดทน และความรับผิดชอบในงาน
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
วาสนา ขานฉนวน โทร.02-610-8931 Wasanak@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.