• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานวิศวกรรมระบบ

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, IT Security หรืองานที่เกี่ยวข้องกับระบบ Data Loss Prevention (DLP) อย่างน้อย 3 ปี
– สามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ วางแผน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานได้
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel / PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
– สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน สรุปประเด็น จัดทำ Presentation และนำเสนอต่อที่ประชุมด้วยตนเองได้
– มีทักษะในการเจรจา การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าว

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ศึกษาการใช้ระบบ DLP ประกอบด้วยโปรแกรม Symantec Data Loss Prevention และ Titus Data Classification
– วิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อรายการในทะเบียนทรัพย์สินของ บสส. (ทะเบียน IAR) เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องในระบบ DLP และสอดคล้องกับกระบวนการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของบริษัท
– ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุการเกิด Incident จากระบบ DLP พร้อมให้คำแนะนำและชี้แจงถึงการดำเนินการบนระบบ DLP ให้แก่ฝ่ายงานต่างๆ
– บริหารและจัดการข้อมูลในระบบ DLP และ Export ข้อมูล DLP Incident Log โดยแยกเป็นรายฝ่ายงาน แล้วสื่อสารกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุสาเหตุการเกิด Incident การแก้ไข และการป้องกัน
– พิจารณาและตรวจสอบ Incident ที่เกิดขึ้นว่าเป็น Incident/False positive หรือ Tuning IAR Incident และจัดทำข้อสรุปเบื้องต้นเพื่อระบุว่าเป็น Intended Incident/ Unintended Incident/ เหตุการณ์ที่จะต้องรายงานความเสียหายด้านปฏิบัติการ
– เรียบเรียงและให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ DLP แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
– จัดอบรมภายใน เพื่อซักซ้อมและให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของบริษัท
– สรุปข้อมูลการดำเนินโครงการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของบริษัท และจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน
– ตั้งค่า Policy Rulest และ Generic Ruleset เข้าในระบบ DLP
– ทดสอบและปรับแต่งการตั้งค่าและ Policy Ruleset และ Generic Ruleset ก่อนใช้งานจริง

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.