• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ต 2 ฝ่ายบริหารการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์

  • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ การวิเคราะห์การเงินอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ/การวิเคราะห์การเงิน/กฎหมายบริษัทบริหารสินทรัพย์/กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมีทักษะการเขียนรายงานและบทศึกษาวิเคราะห์
  • มีทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลและรายงาน (Presentation)
  • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word / Excle / PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ละเอียดรอบคอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
  • หากมีประสบการณ์การซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน หรือ มีประสบการณ์ทำ Due Diligences  ของ NPL Portfolio จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-686-1800 ต่อ 3014 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.