• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

  • ปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพย์สินรอการขาย การจัดการดูแลอสังหาริมทรัพย์ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้และทักษะด้านการจัดการและดูแลอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-686-1800 ต่อ 3014 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.