• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของบริษัท และข้อกำหนดของทางการ
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับงานกำกับการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนองาน วางแผนงาน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงาน
  • มีทักษะการบริหารจัดการทีม และภาวะผู้นำ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.