• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ

  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานด้านกฎหมาย งานคดี งานบังคับคดีทั้งคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ทั่วไปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายล้มละลาย
  • มีความรู้เกี่ยวกับกับกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีมงาน พัฒนาทีมงาน และมีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ให้คำปรึกษาแนะนำทีมงานได้
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประนีประนอม
  • มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
  • มีทักษะด้านการประสานงาน สื่อสาร และการนำเสนอ เป็นอย่างดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829 vipada@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.