• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารเอกสารสำคัญและทรัพย์สิน

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์หลักประกัน การบริหารงานติดตามและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ การบริหารงานโอนสิทธิรับจำนอง-โอนสิทธิเรียกร้อง และการทำประกันภัยทรัพย์หลักประกัน NPL และ NPA ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สินรอการขาย (NPA) การบริหารจัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานพิธีการสินเชื่อ การติดตามหนี้ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไม่น้อยกว่า 10 ปี จากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสัญญาต่างๆ
  • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทต่างๆ ที่สำนักงานที่ดิน
  • มีทักษะการบริหารจัดการทีม ภาวะผู้นำ และการนำเสนอที่ดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.