• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบในธุรกิจสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการบริหารงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของบริษัท และข้อกำหนดของทางการ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่กำกับดูแล มาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ การตรวจสอบภายใน และกฎหมายแพ่งพาณิชย์เบื้องต้น
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง และมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
 • หากมีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CIA) หรือประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการบริหารจัดการทีม ภาวะผู้นำ และการนำเสนอที่ดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.