• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2

 

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนธุรกิจ/การกำหนดกลยุทธ์องค์กร/บริหารจัดการงานขายทรัพย์สิน รอการขาย (NPA) /บริหารการลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ /การตลาดและสื่อสารองค์กรไม่น้อยกว่า 10 ปี จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจขององค์กรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และ แผนธุรกิจของบริษัท
 • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่ ตลอดจนสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินหรือองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
 • สามารถกำหนดกลยุทธ์ และบริหารจัดการแผนการดำเนินงานด้านการตลาด รวมทั้งดำเนินการสร้างภาพลักษณ์และความรับรู้ที่ดีต่อสาธารณะ
 • มีทักษะบริหารการลงทุนซื้อขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) บริหารจัดการงานจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขาย
 • สามารถบริหารจัดการและพัฒนาให้เกิดการนำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท
 • สามารถบริหารจัดการงานกิจการสาขา ปรับปรุงโครสร้างหนี้ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายในพื้นที่

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณวิภาดา ฤทธิโรจน์ โทร.02-610-1829  vipada@sam.or.th
 • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.