• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานพิธีการสินทรัพย์

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านพิธีการสินเชื่อและการติดตามหนี้ หรืองานด้านสินเชื่อ งานบริหารสินทรัพย์ งานด้านกฎหมาย จากสถาบันการเงิน มีความรู้ด้าน NPL , NPAโดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านงานพิธีการสินเชื่อและงานด้านติดตามหนี้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักงานด้านบริการลูกค้า
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Microsoft word, Excel, Power point)
 • มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง และการประสานงาน
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลและการวางแผนงาน
 • มีความรู้ทางด้านกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำการสร้างสัมพันธภาพภายในทีมงาน

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
วาสนา ขานฉนวน โทร.02-610-8931 Wasanak@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.