• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านออกแบบ/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กระบวนการทางธุรกิจ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน หรือ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ / ด้านการกำกับ
 • ประสบการณ์การวางระบบงานทางด้านสินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการเงิน ไม่ต่ำกว่า 4 ปี
 • มีทักษะการเขียน การใช้ภาษาทางการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน / การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงาน
 • คิดอย่างเป็นระบบ
 • ทักษะในการเจรจา เจรจาต่อรอง การโน้มน้าว
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • มีใจในการให้บริการ ใฝ่เรียนรู้ ชอบการอ่าน

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.