• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • เน้นการทำงานเชิงรุก
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา
 • มีความคิดวิเคราะห์
 • มีความสามารถด้านการเจรจาต่อรอง โน้มน้าว
 • สามารถทำงานแบบข้ามหน้าที่ (Cross Function)
 • มีน้ำใจและมีจิตบริการ
 • ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • การรักษาความลับ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
 • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.