• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนควบคุมและสนับสนุนการขายทอดตลาด ฝ่ายกำกับงานคดี

  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ บริหารจัดการ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและบุคคลากร หรือด้านการบังคับคดี หรือ ด้านการบริหารสินทรัพย์ หรือ ด้านสนับสนุนงานคดี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ คำสั่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
  • มีความรู้และประสบกาณ์ด้านการวิเคราะห์ทรัพย์สิน
  • มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.