• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนกลยุทธ์และวางแผน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ สถิติ การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรหรือด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร ถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการเงิน การธนาคาร หรือการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ
  • มีทักษะด้านการบริหาร ความคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร การเจรจา ทักษะการนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
  • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.