• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบธุรกิจธนาคาร หรือบริหารสินทรัพย์
  • มีความรู้ด้านงานกลยุทธ์ มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking), Business Consulting
  • มีความรู้ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่กำกับดูแล มาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ การตรวจสอบภายใน และกฎหมายแพ่งพาณิชย์
  • หากมีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (CIA) หรือประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.