• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบในธุรกิจสถาบันการเงิน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านธุรกิจสถาบันการเงิน และสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการหลักทางธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง และมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ Analytic Thinking / Leadership / Problem Solving เป็นต้น
 • มีทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน ได้แก่ Audit Process / Governance / Risk Management / Communication เป็นต้น
 • หากมีวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (CIA) หรือประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

 • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
 • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.