• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ ส่วนที่ปรึกษากฎหมาย 2 ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย หรือว่าความและงานคดี หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทำงานในสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจ, กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ, กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงิน
  • มีทักษะการเขียนรายงาน สรุปงานและการนำเสนอ
  • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
  • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsoft Excel

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว        โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-3014 : Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.