• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/ การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ คณิตศาสตร์สถิติ
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้/ การคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าผลขาดทุนด้านเครดิต ตาม TFRS 9/ การจัดทำประมาณการทางการเงิน จากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา/ การทบทวนแบบจำลอง (ECL Model) จากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
  • หากมีประสบการทำงาน จากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขทางการเงินเชิงสถิติ เพื่อจัดทำ Model ทางการเงินต่างๆได้
  • หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ที่

  • คุณสุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214  sudaratc@sam.or.th
  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229  supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.