• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ (งานมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร) ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านสถาบันการเงิน และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีด้านงบการเงินและภาษีอากรไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ด้านงบการเงิน และด้านภาษีอากร ให้คำแนะนำและวางแผนงานด้านภาษีอากร
  • สามารถจัดทำรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
  • มีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ชำนาญงานและมีความคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • หากมีความชำนาญพิเศษด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และภาษีอากร หรือมีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.