• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้จัดการ งานงบการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหาร
  • มีประสบการณ์งานบัญชีด้านงบการเงินและภาษีอากรของสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านงบการเงิน และด้านภาษีอากร ให้คำแนะนำและวางแผนงานด้านภาษีอากร
  • มีความรู้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร การวางระบบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน
  • มีความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ชำนาญงานและมีความคิดเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
  • หากมีความชำนาญพิเศษด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และภาษีอากร หรือมีใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 : Patcharalada@sam.or.th
  • คุณปิยธิดา สำเภาศรี       โทร.02-610-2229 : Piyatida@sam.or.th

 

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.