• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนติดตามทวงถามหนี้และ Call Center ฝ่ายคลินิกแก้หนี้ (สัญญาจ้าง)

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์หรือความรู้ ความเข้าใจในงานปรับโครงสร้างหนี้ สินเชื่อ การติดตามหนี้ (Collection) และดูแลทีมงานติดตามรับชำระหนี้อย่างน้อย 5 ปี
– มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
– มีความละเอียด รอบคอบ
– มีความรับผิดชอบสูง และมุ่งมั่นในการทำงาน
– สามารถรับมือกับความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– Debt Collection Strategy กำหนดกลยุทธ แนวทางการติดตามชำระหนี้ และ การรายงานผล
– Collection Mgmt. การควบคุมทีมติดตามรับชำระหนี้ ให้ปฎิบัติตาม พรบ. ทวงถามหนี้ และ ควบคุมทีมให้ดำเนินการตามกลยุทธที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล
– กำหนดแนวปฏิบัติ+เงื่อนไข (Collection Criteria) การมอบหมายงานให้ Call agent ให้เหมาะสมตามสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา
– Call center รับงานที่เกี่ยวกับ Call ( Inbound / Outbound )

หากสนใจสมัครงาน สามารถติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ที่

  • คุณศุภรัตน์ เกตุแก้ว โทร.02-610-2229 : Supparat@sam.or.th
  • คุณพัชรลดา พูลสันเทียะ โทร.02-610-2214 Patcharalada@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.