• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานบริหารการเงิน (Treasury)

– ปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน/บัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน (Treasurer) เช่น
• บริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
• ดูแลโครงสร้างเงินทุน
• รักษาความสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สิน (matching Asset & Liability)
• บริหารสภาพคล่องและ port การลงทุน
• หาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม
• วางแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต
• ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนกรณีธุรกรรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศ
• จัดทำรายงานวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
– สามารถวางระบบงานการบริหารการเงินให้เหมาะสมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์
– สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี เช่น Excel, Word, Power point
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ติดต่อ
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่
สุดารัตน์ เจริญวาสนุตร์ โทร.02-610-2214 sudaratc@sam.or.th
ศุภรัตน์ ศรีแก้ว โทร.02-610-2229 supparat@sam.or.th

Apply Online

Fields with (*) are compulsory.