• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

คำถามที่พบบ่อย

ด้าน NPL

A : บสส.มีนโยบายที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ โดยมุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งนี้ บสส. อาศัยกระบวนการตามกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและภาครัฐโดยรวมเท่านั้น

ด้าน NPA

A: ราคาที่ บสส. ประกาศขายเป็นราคาขั้นต่ำซึ่ง บสส. มีคณะกรรมการกำหนดราคาที่เหมาะสมให้กับทรัพย์เป็นรายชิ้น กรณีมีการปรับเปลี่ยนราคา คณะกรรมการ จะเป็นผู้พิจารณาเองตามสภาวะของตลาดและปัจจัยแวดล้อมในขณะนั้น โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ทรัพย์ชิ้นนั้นจะถูกนำขึ้นประกาศขายด้วยวิธีการประมูลก่อนเสมอ

A: บสส. ขายทรัพย์ตามสภาพ และ ตามข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารสิทธิ์ ผู้จะซื้อต้องไปตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำเลที่ตั้ง, สภาพทรัพย์สิน หรือ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่พึงพอใจก่อนตัดสินใจ

A: ในกรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ลูกค้าสามารถติดต่อขอชมทรัพย์ได้ที่ Call Center 02-686-1888 ในกรณีที่ดินเปล่า ลูกค้าสามารถเดินทางไปดูทรัพย์ได้ด้วยตนเองตามแผนที่ซึ่ง บสส. ประกาศไว้บน website

A: ลูกค้าควรเตรียมความพร้อมทางการเงินให้พร้อมก่อนการเสนอซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้สินเชื่อ ขอให้ปรึกษากับสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่ให้แน่ใจก่อนการเสนอซื้อ

A: กรณีที่ทรัพย์มีนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของโครงการที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ และนิติบุคคลนั้นได้กำหนดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องชำระค่าส่วนกลาง บสส. จะเป็นผู้ชำระค่าส่วนกลางในส่วนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ บสส. รับโอนกรรมสิทธิ์จนถึงวันที่ บสส. โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า ทั้งนี้ในกรณีที่ บสส. มีการชำระค่าส่วนกลางไว้ล่วงหน้าเกินกว่าวันที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า บสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกชำระเงินค่าส่วนกลางล่วงหน้านั้นคืน

A: ทรัพย์ประมูล คือ ทรัพย์ใหม่ที่มีการประกาศขายครั้งแรก หรือ ทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาประกาศขาย

ทรัพย์ซื้อตรง คือ ทรัพย์ที่ บสส. ประกาศขายผ่านวิธีการประมูลแล้วยังไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล

A: การประมูลทรัพย์ของ บสส. เป็นการยื่นซองเสนอราคา โดยลูกค้าที่เข้าร่วมประมูลจะต้องวางหลักประกันซองเสนอราคาประมูล เป็น แคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน มูลค่า 10% ของราคาประกาศขายขั้นต่ำ โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดฆ่าหรือผู้ถือ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด” ในทรัพย์สินรายการที่ลูกค้าจะประมูล โดยลูกค้าจะต้องมายื่นซองประมูลตาม วัน,เวลา และสถานที่ ที่ บสส. กำหนด ซึ่ง บสส. จะประกาศผลผู้ชนะการประมูลในวันเดียวกัน โดย ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารในการลงทะเบียนดังนี้

  1. ในกรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด
  2. นกรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 1 เดือน),สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจ, สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ, ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

A: ลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วสามารถประมูลทรัพย์ได้ทุกรายการที่มีการประกาศประมูลขายในรอบนั้นๆ โดยลูกค้าจะต้องยื่นซองประมูลทรัพย์ ซองละ 1 รายการและวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน ในจำนวน 10% ของราคาประกาศขายขั้นต่ำ ( 1ซองประมูล/เช็ค 1 ฉบับ)

A: ในกรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ชุด

ในกรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 1 เดือน),สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจ, สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ, ตราประทับบริษัท (ถ้ามี)แคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน มูลค่า 10% ของราคาประกาศขายขั้นต่ำ โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดฆ่าหรือผู้ถือ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด”

A: ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 10% ณ วันเสนอซื้อ จากนั้น ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 10 วันทำการ หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ 90% และ รับโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย

A: ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการเสนอซื้อ แต่ละครั้ง โดยปัจจุบันค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนกำหนดหน้าที่ผู้รับภาระดังนี้

ผู้ขาย ผู้ซื้อ
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ 20บาท ค่าอากรตาม ป.37 5 บาท ค่าพยาน 20บาท

A: บสส. จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้จะซื้อตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น (ผู้เสนอซื้อ,ผู้ลงนามในสัญญา และผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นรายเดียวกัน)

ด้านอื่นๆ

A: เอกสารประกอบการลงนามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้และสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินรอการขาย มีดังนี้
(1 )กรณีบุคคลธรรมดา ดำเนินการด้วยตนเอง
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
2.ทะเบียนบ้าน
3.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบหย่า (ถ้ามี)
4. Passport + VISA, Work Permit (กรณีต่างชาติ)
(2) กรณีนิติบุคคล ดำเนินการด้วยตนเอง
1.หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือเอกสารที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคลนั้นๆ (คัดสำเนาไม่เกิน 1 เดือน)

2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
3.ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
4.ตราประทับนิติบุคคล

(3) กรณีดำเนินการในฐานะผู้จัดการมรดก
1.ใบมรณบัตร
2.คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกฉบับศาลรับรองสำเนาถูกต้อง
3.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก
4.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

(4) กรณีดำเนินการในฐานะทายาทโดยธรรม
1.ใบมรณบัตร
2.บัญชีเครือญาติ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
3.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

(5) กรณีดำเนินการของผู้เยาว์
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
2.ทะเบียนบ้าน
3.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4.หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
5.บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม

(6) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ
1.หนังสือมอบอำนาจตามรูปแบบของ บสส. พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2.เอกสารของผู้มอบอำนาจ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี โดยผู้มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
4.บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของพยาน 2 คนที่ลงชื่อรับรองในหนังสือมอบอำนาจ