• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการ งานคดีพิเศษ ฝ่ายงานบริหารคดี
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานตรวจเล่มรายงาน ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้จัดการ งานประสานงานกลาง ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ
ผู้จัดการ (งานมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการ ส่วนกลยุทธ์และวางแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ งานจัดการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารเอกสารสำคัญและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
ผู้จัดการ งานจัดหาพอร์ต ฝ่ายบริหารการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ
ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปรับโครงสร้างหนี้
ผู้จัดการ งานปฎิบัติการโครงการคลินิกแก้หนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน