• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้บริหาร ฝ่ายกำกับงานคดี
ผู้บริหาร ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ งาน Digital Platform / Mobile Application
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานงบการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบัญชีรับ-จ่าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (นิติกร)
เจ้าหน้าที่ธุรการ, Call center (สัญญาจ้าง)
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)