• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้จัดการ ส่วนจัดซื้อ 2 ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง
ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ต ฝ่ายบริหารการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนสนับสนุน กลุ่มตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ งานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ส่วนดูแลทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้จัดการ งานงบการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ