• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายงานบริหารคดี
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ SME
ผู้จัดการ งานคดีพิเศษ ฝ่ายงานบริหารคดี
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานวิเคราะห์ราคาทรัพย์สินรอการขาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานตรวจเล่มรายงาน ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้จัดการ งานประสานงานกลาง ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ
ผู้จัดการ ส่วนกลยุทธ์และวางแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ งานจัดการข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
ผู้จัดการ งานจัดหาพอร์ต ฝ่ายบริหารการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ
ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินทรัพย์
ผู้จัดการ งานปฎิบัติการโครงการคลินิกแก้หนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (พนักงานสัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน