• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Career

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการ งาน Digital Platform / Mobile Application
ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานงบการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานบัญชีรับ-จ่าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปรับโครงสร้างหนี้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานธุรการ
ผู้จัดการ งานตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานบริหารการเงิน (Treasury)
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พัฒนาระบบ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ, Call center (สัญญาจ้าง)
ผู้จัดการ งานภาษีอากร
ผู้ช่วยผู้จัดการ งานประเมินราคาทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)