• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 1453 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่องและระบบปฏิบัติการWindows 2012 R2 Standard 2 License ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมสลับสัญญาณหลักในระบบเครือข่าย (Controller Core Switch) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 52 เครื่อง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ดำเนินงาน (Organizer) จัดกิจกรรม Road Show NPA ปี 2559 และใบแจ้งความสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินงาน (Organizer) จัดกิจกรรม Road Show NPA ปี 2559    
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VTR) ภาพยนต์โฆษณา (TVC) และสปอตวิทยุ (Radio Spot) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA)   
วันที่ประกาศ
6 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยวิธีพิเศษ    
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน) โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) โดยวิธีตกลง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
21 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี 2559 จำนวน 288 รายการ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
17 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดหาผู้ให้บริการเช่าและบริการเครื่อง Color Printer จำนวน 2 เครื่อง และใบแจ้งความสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
8 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
17 มี.ค. 2559