• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการค้นหา 884 รายการ
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
16 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง บริษัท หน่วยก้านดี จำกัด ให้ดำเนินการผลิตวีดีทัศน์ (VTR) ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) และสปอตวิทยุ (Radio Spot)   
วันที่ประกาศ
12 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป และใบแจ้งความสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
1 ก.ย. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาจัดจ้างโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพพนักงาน (สำนักงานใหญ่) ประจำปี 2559 ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดจ้างบริการพนักาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาการจัดจ้างบริการพนักาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 4 อัตรา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพัฒนาระบบงาน OSLO เพิ่มเติมเพื่อรองรับงานโอนสิทธิจำนอง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริการการดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
19 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง บจก. พอทูลาก้า อะเลิท ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดกิจกรรม Road Show NPA ปี 2559 โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
16 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคางานจัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VTR) ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (TVC) และสปอตวิทยุ (Radio Spot) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA)    
วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคา จัดจ้างผู้ดำเนินงาน (Organizer) จัดกิจกรรม Road show NPA ปี 2559    
วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่องและระบบปฏิบัติการWindows 2012 R2 Standard 2 License ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมสลับสัญญาณหลักในระบบเครือข่าย (Controller Core Switch) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 52 เครื่อง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ดำเนินงาน (Organizer) จัดกิจกรรม Road Show NPA ปี 2559 และใบแจ้งความสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  ประกาศยกเลิกการสอบราคางานจัดจ้างผู้ดำเนินงาน (Organizer) จัดกิจกรรม Road Show NPA ปี 2559    
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ (VTR) ภาพยนต์โฆษณา (TVC) และสปอตวิทยุ (Radio Spot) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA)   
วันที่ประกาศ
6 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ของบริษัท รักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยวิธีพิเศษ    
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2559
ประกาศราคากลาง /  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดจ้างการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมอัตโนมัติ (ระบบประหยัดโทรศัพท์สำนักงาน) โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง    
วันที่ประกาศ
30 มิ.ย. 2559