• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

Vision

เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีธรรมาภิบาล             เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

Mission

  • บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic/Business value) และการสร้างคุณค่าต่อสังคม (Social value)
  • พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  • สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริหารสินทรัพย์ที่มีความสามารถ จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
  • พัฒนาและผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก มั่นคง และปลอดภัย
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการดูแลลูกค้าอย่างบูรณาการ

Positions

เป็น AMC ภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งมอบคุณค่าสูงสุด (Maximize Value) และผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม (Optimize Profit) รวมถึงปรับสมดุลการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Purpose

มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งในภาวะปกติและวิกฤต