• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͨѴ«×éͤÃØÀѳ±ìÂÒ¹¾Ò˹ÐáÅТ¹Êè§ »ÃÐàÀ·Ã¶ºÃ÷ء (´Õà«Å) ¢¹Ò´ 1 µÑ¹ ¢Ñºà¤Å×è͹ 4 ÅéÍ áºº´ÑºàºÔéÅá¤çº 4 »Ãе٠¨Ó¹Ç¹ 1 ¤Ñ¹ à¾×èÍ·´á·¹¤Ñ¹à´ÔÁ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)