• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁҺؤ¤ÅÀÒ¹͡»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙŢͧ Ê·.¹¹·ºØÃÕ 2 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)