• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊӹѡ§Ò¹ÊÃþҡþ×é¹·Õ蹤þ¹Á »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 ¨Ó¹Ç¹ 10 à´×͹ (1 ¸.¤. 2561 – 30 ¡.Â. 2562) ¨Ó¹Ç¹ 5 ÍѵÃÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)