สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

” SAM ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ
และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถาม/เสนอแนะ/ร้องเรียนการให้บริการ
และการดำเนินงานของ SAM ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ “

สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนด้วยตนเอง

สำนักกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27-30 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-610-2020 (ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ)


สอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนออนไลน์

ฟอร์มติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ กรุณาส่งข้อมูลที่ด้านล่าง โดยเราจะตอบกลับอย่างเร็วที่สุด

ข้อเสนอแนะร้องเรียน
แนบไฟล์

*หมายเหตุ

SAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มข้างต้นไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ หรือความจำเป็นในการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ทั้งนี้ SAM จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ SAM อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ SAM เท่านั้น