ร้องเรียน

” SAM ยินดีรับเรื่องร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ
และปรับปรุงการดำเนินงานของเรา ทั้งนี้ ท่านสามารถร้องเรียนการให้บริการ
และการดำเนินงานของ SAM ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ “

ร้องเรียนด้วยตนเอง

โครงการคลินิกแก้หนี้
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12
ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center 02 610 2266


ร้องเรียนออนไลน์

ฟอร์มติดต่อ
กรุณาส่งข้อมูลที่ด้านล่าง โดยเราจะตอบกลับอย่างเร็วที่สุด

นายนางนางสาว
แนบไฟล์

*หมายเหตุ

SAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลที่ปรากฏในแบบฟอร์มข้างต้นไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ หรือความจำเป็นในการดำเนินการโดยผลของกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ ทั้งนี้ SAM จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ SAM อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการให้บริการและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ SAM เท่านั้น