• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

วิสัยทัศน์

  • เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งรัฐ ที่มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ฟื้นตัวได้โดยเร็ว
  • สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ​
  • สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
  • พัฒนาและผสมผสานการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย