• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ

  • บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) และการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value)
  • พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  • สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริหารสินทรัพย์ ที่มีความสามารถและจริยธรรม
  • พัฒนาระบบงานภายใน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเติบโตและยั่งยืนขององค์กร

การวางตำแหน่งทางธุรกิจ

  • เป็นองค์กรของรัฐ บริหารงานแบบคล่องตัว เน้น Customer Experience และเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  • เป็น AMC หลักของภาครัฐ ที่ช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม แก่ภาคธุรกิจและประชาชน เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม เพื่อยกระดับมาตรฐาน AMC ของประเทศให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
  • มีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 ผ่าน New business model ที่ผสมผสานทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ และการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูกิจการ