• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บสส. เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ

  • บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) และการสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value)
  • พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
  • สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริหารสินทรัพย์ ที่มีความสามารถและจริยธรรม
  • พัฒนาระบบงานภายใน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเติบโตและยั่งยืนขององค์กร

การวางตำแหน่งทางธุรกิจ

  • บทบาทการเป็นหน่วยงานรัฐ ได้แก่ การบริหารจัดการกองสินทรัพย์ตามนโยบาย โดยมุ่งลดส่วนสูญเสียของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนำรายได้ในส่วนนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ต่อไป
  • บทบาทการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมุมมองทางธุรกิจในกองสินทรัพย์ที่ซื้อ โดยเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งผลตอบแทนทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นการต่อยอดกองสินทรัพย์ เพื่อให้ บสส. เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน