• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์

กรรมการผู้จัดการ
-

-

ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารหนี้ บริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
-

-

ผู้บริหารสูงสุดสายงานกฎหมายและสนับสนุนธุรกิจ
-

-

ผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงิน ปฏิบัติการ และเทคโนโลยี

ผู้บริหารสายงาน

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุน และบริหารทรัพย์สิน
นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกฎหมายและสนับสนุนธุรกิจ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต

ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
-

-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน
-

-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Corporate & SME
นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Retail & Branch
นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Clean Loan และคลินิกแก้หนี้
นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุนและจัดการทรัพย์สิน
นางสาวลดาพร มหาโภคา

นางสาวลดาพร มหาโภคา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
ดร.สุนทรา พลไตร

ดร.สุนทรา พลไตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกฎหมายและงานคดี
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชี การเงินและอำนวยการกลาง
นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ