• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการผู้จัดการ
นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารหนี้ และสายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน

ผู้บริหารสายงาน

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารหนี้
นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต

ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม CEO Office
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน
นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Corporate & SME
นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Retail & Branch
นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Clean Loan และคลินิกแก้หนี้
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นางสาวลดาพร มหาโภคา

นางสาวลดาพร มหาโภคา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารเอกสารสำคัญและทรัพย์สิน
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์และวิจัยพัฒนา
นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายสุนทรา พลไตร

นายสุนทรา พลไตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกฎหมายและงานคดี
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ