• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการผู้จัดการ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารหนี้และสายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน

ผู้บริหารสายงาน

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารหนี้
นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

-

-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม CEO Office
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน
นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Corporate & SME
นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Retail & Branch
นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Clean Loan และคลินิกแก้หนี้
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นางสาวลดาพร มหาโภคา

นางสาวลดาพร มหาโภคา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารเอกสารสำคัญและทรัพย์สิน
นายรชตพงศ สุขสงวน

นายรชตพงศ สุขสงวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์และวิจัยพัฒนา
นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นายสุนทรา พลไตร

นายสุนทรา พลไตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกฎหมายและงานคดี
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ