• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารระดับสูง

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการผู้จัดการ
นางสิรินารถ แน่งอนงค์

นางสิรินารถ แน่งอนงค์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้ บริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
 -

-

ผู้บริหารสูงสุด สายงานกฎหมายและสนับสนุนธุรกิจ
 -

-

ผู้บริหารสูงสุด สายงานการเงิน ปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ผู้บริหารสายงาน

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารหนี้
นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกฎหมายและสนับสนุนธุรกิจ
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ

ผู้บริหารกลุ่มงาน

ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต

ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตรวจสอบ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติงาน
-

-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

นางสกุณา ประเสริฐพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Corporate & SME
นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Retail & Branch
นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Clean Loan และคลินิกแก้หนี้
นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการลงทุนและจัดการทรัพย์สิน
นางสาวลดาพร มหาโภคา

นางสาวลดาพร มหาโภคา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นายสุนทรา พลไตร

นายสุนทรา พลไตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกฎหมายและงานคดี
นางศิริใจ เอกนันท์

นางศิริใจ เอกนันท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชี การเงินและอำนวยการกลาง
นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

นางสาววรกานต์ศรี ด่านผดุงทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ