• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการบริหารงานทั่วไปของฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

นางณัฐพนิดา ปริสุทธิวุฒิพร

นางณัฐพนิดา ปริสุทธิวุฒิพร

ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ

สายธุรกิจ 1

กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและรายย่อย

นางสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์

นางสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์

ผู้บริหารฝ่ายรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคล
นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

ผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

นางสาวอัจฉรา นันทจุติ

นางสาวอัจฉรา นันทจุติ

ผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 1
นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 2

สายธุรกิจ 2

กลุ่มบริหารการลงทุนและกิจการสาขา

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้บริหารฝ่ายบริหารการลงทุนและจำหน่ายสินทรัพย์
นางสาวลดาพร มหาโภคา

นางสาวลดาพร มหาโภคา

ผู้บริหารฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
นางสาวเต็มพร อร่ามรัตนทิพย์

นางสาวเต็มพร อร่ามรัตนทิพย์

ผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขา

กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวศิริพร เหล่าอารยะ

นางสาวศิริพร เหล่าอารยะ

ผู้บริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์

นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

สายสนับสนุนธุรกิจ

กลุ่มงานคดี

นายจุติ ศรียานงค์

นายจุติ ศรียานงค์

รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายกำกับงานคดี
นายนฤมิต โยบรรยงค์

นายนฤมิต โยบรรยงค์

ผู้บริหารฝ่ายงานบริหารคดี 1
นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ

นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ

ผู้บริหารฝ่ายงานบริหารคดี 2

กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

นายสมเกียรติ มัณฑนาจารุ

นายสมเกียรติ มัณฑนาจารุ

ผู้บริหารฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวยุภาวดี ตันติสุวณิชย์กุล

นางสาวยุภาวดี ตันติสุวณิชย์กุล

ผู้บริหารฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ
นายณัฐวุฒิ ประสาทสกุลชัย

นายณัฐวุฒิ ประสาทสกุลชัย

ผู้บริหารฝ่ายพิธีการปรับหนี้และจัดการทรัพย์สิน

สายปฎิบัติการ

กลุ่มปฏิบัติการ 1

นางอลิศรา แก้ววิมล

นางอลิศรา แก้ววิมล

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวอภิชา แสงโสรจสุข

นางสาวอภิชา แสงโสรจสุข

ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง

กลุ่มปฏิบัติการ 2

นายสมชัย ถาวรพรชัย

นายสมชัย ถาวรพรชัย

ผู้บริหารฝ่ายกฏหมายและนิติกรรมสัญญา
นางสาวกรธารา วัฒนศิรางค์

นางสาวกรธารา วัฒนศิรางค์

ผู้บริหารฝ่ายเลขานุการบริษัท

ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อสายปฎิบัติการ

นายธนพล สิชฌนุกฤษฏ์

นายธนพล สิชฌนุกฤษฏ์

ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์

นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล