• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ผู้บริหารฝ่าย

ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์

นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์

ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวกรธารา วัฒนศิรางค์

นางสาวกรธารา วัฒนศิรางค์

ผู้บริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ
นางสาวลิลลี่ รัตนสุภากร

นางสาวลิลลี่ รัตนสุภากร

ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับ

สายธุรกิจ

กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและกิจการสาขา

นายอุดม พลสมบัตินันท์

นายอุดม พลสมบัตินันท์

ผู้บริหารฝ่ายรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคล
นายสุโชค พิมลกิตติกุล

นายสุโชค พิมลกิตติกุล

ผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขา

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

นางสาวอัจฉรา นันทจุติ

นางสาวอัจฉรา นันทจุติ

ผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 1
นางสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์

นางสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์

ผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 2
นางสาวสุภัทรา เซียนกุลพัฒนากิจ

นางสาวสุภัทรา เซียนกุลพัฒนากิจ

ผู้บริหารฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย

กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย

นางสาวลดาพร มหาโภคา

นางสาวลดาพร มหาโภคา

ผู้บริหารฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์

นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์

ผู้บริหารฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย

สายสนับสนุนธุรกิจ

กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

นายจุติ ศรียานงค์

นายจุติ ศรียานงค์

ผู้บริหารฝ่ายกำกับงานคดี
นายณัฐวุฒิ ประสาทสกุลชัย

นายณัฐวุฒิ ประสาทสกุลชัย

ผู้บริหารฝ่ายพิธีการปรับหนี้และติดตามหนี้
นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ

นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ

ผู้บริหารฝ่ายงานบริหารคดี

ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อสายสนับสนุนธุรกิจ

นายสมเกียรติ มัณฑนาจารุ

นายสมเกียรติ มัณฑนาจารุ

ผู้บริหารฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวยุภาวดี ตันติสุวณิชย์กุล

นางสาวยุภาวดี ตันติสุวณิชย์กุล

ผู้บริหารฝ่ายการบริหารและจัดการขัอมูลหลักประกัน

สายปฎิบัติการ

กลุ่มปฏิบัติการ

นางอลิศรา แก้ววิมล

นางอลิศรา แก้ววิมล

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวอภิชา แสงโสรจสุข

นางสาวอภิชา แสงโสรจสุข

ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง

ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อสายปฎิบัติการ

นายธนพล สิชฌนุกฤษฏ์

นายธนพล สิชฌนุกฤษฏ์

ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมชัย ถาวรพรชัย

นายสมชัย ถาวรพรชัย

ผู้บริหารฝ่ายกฏหมายและนิติกรรมสัญญา

สายกลยุทธ์องค์กร

กลุ่มกลยุทธ์องค์กร

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์

ผู้บริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวเต็มพร อร่ามรัตนทิพย์

นางสาวเต็มพร อร่ามรัตนทิพย์

ผู้บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร